مری ریمانی

مريم رحماني
كارشناس طراحي لباس
برند ريماني رادرتاريخ خرداد٩٩به ثبت رساندم باتوجه به علاقه كه به دختران نوجوان دارم  وسن تين ايجر واقعا درخريدلباس هميشه دچار مشكل هستند تصميم گرفتم براي اين سن طراحي وتوليد لباسهاي باكيفيت ايراني كنم

مشاهده کارهای مری ریمانی